Archive for the Równowaga społeczna Category

DOSTĘP DO KAPITAŁU

Pominąwszy posiadany przez nią dostęp do kapitału, do jej głównych kwa­lifikacji należała wyobraźnia, zdolność podejmo­wania decyzji i odwaga ryzykowania pieniędzmi, nierzadko także własnymi. Żadna z tych kwalifi­kacji nie ma szczególnego znaczenia jako cecha zorganizowanych specjalistów ani nie przydaje się w konkurencji z nimi.W rzeczywistości władza przeszła w ręce tych, których każdy „nowinkarz” może słusznie nazwać nowym czynnikiem produkcji. Jest to stowarzysze­nie ludzi posiadających zróżnicowaną wiedzę tech­niczną, doświadczenie lub inny talent, którego po­trzebują nowoczesna przemysłowa technologia i planowanie. Grupa ta sięga od kierowników no­woczesnych przedsiębiorstw przemysłowych aż po specjalistów wykraczających tylko w niewielkim stopniu poza kategorię „siły roboczej” i obejmuje dużą ilość ludzi o nader zróżnicowanych zdolno­ściach.

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!

WIĘKSZOŚĆ EKONOMISTÓW

Większość ekonomistów zgadza się dziś bez zastrzeżeń, że właśnie od skuteczności zorganizo­wanego działania tej grupy zależy powodzenie no­woczesnej gospodarki. Gdyby organizacja ta uległa rozbiciu lub też została zniszczona w jakikolwiek inny sposób, to nie ma żadnej pewności, że można by ją z powrotem odbudować. Rozbudowanie jej w tym celu, by mogła podjąć się nowych zadań, jest przedsięwzięciem kosztownym, a niekiedy nie­pewnym. Tu — jak ongiś przy zagadnieniu ziemi i kapitału — natykamy się na problem niepew­ności i kosztów krańcowych. Tu także spotykamy się z problemem władzy, jaką posiada ta grupa. Naszym następnym zadaniem jest analiza tego no­wego ośrodka władzy w sferze gospodarki i w spo­łeczeństwie.

 

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!

TECHNOSTRUKTURA

Jednostka ma w naszej kulturze o wiele większe znaczenie niż grupa. Jednostka kojarzy nam się z dokonaniem, komitet — z bezczynnością. Patrzy­my z życzliwością na jednostkę, która stara się uchronić swoją osobowość od pochłonięcia jej przez masę. Przynajmniej w zasadzie domagamy się do­wodu winy, zanim zdecydujemy się okiełznać jej agresywne zachowanie się wobec społeczeństwa. Jednostki mają dusze, natomiast korporacje, jak wiadomo, duszy nie mają. Przedsiębiorca — nie­spokojny indywidualista, obdarzony wyobraźnią, przebiegły i odważny — był jedynym bohaterem ekonomistów. Wielka organizacja przemysłowa nie wzbudza podobnego podziwu. Do nieba dopuszcza­ne są jednostki i rodziny; nawet naczelne kierow­nictwo przedsiębiorstwa o doskonałej opinii nie ma tam wstępu jako grupa.

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!

DĄŻENIE DO PRAWDY

Jeśli w dążeniu do prawdy musimy stwierdzić wyższość organizacji nad jed­nostką w realizacji istotnych zadań społecznych, to stajemy wobec przykrej perspektywy.A jednak jest to zadanie konieczne. Władza w sferze gospodarki i władza w społeczeństwie nie przeszły w ręce jednostek, lecz w ręce organizacji. A nowoczesne społeczeństwo ekonomiczne można zrozumieć jedynie jako całkowicie udany wysiłek wytwarzania za pomocą organizacji osobowości gru­powej, która ze względu na swe cele zdecydowanie przewyższa osobowość jednostki, a ponadto jest ob­darzona nieśmiertelnością.Potrzeba tego rodzaju osobowości grupowej wy­nika z faktu, że w nowoczesnym przemyśle wiele decyzji, w tym wszystkie ważne decyzje, zależy od informacji, którą dysponuje nie tylko jeden czło­wiek.

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!

OGÓLNE DECYZJE

Na ogół decyzje te wiążą się z wyspecjalizo­waną wiedzą naukową i techniczną, nagromadze­niem informacji lub doświadczenia oraz zmysłu artystycznego czy intuicji wielu osób. Przy pod­jęciu takiej decyzji kierujemy się także informa­cjami zbieranymi, analizowanymi i interpretowa­nymi przez fachowców posługujących się skompli­kowanym wyposażeniem technicznym. Ostateczna decyzja będzie trafna tylko wtedy, kiedy systema­tycznie korzystamy z pomocy tych wszystkich, któ­rzy dostarczają nam właściwych informacji. Biorąc pod uwagę naturę ludzką nie możemy także przyj­mować bezkrytycznie wszelkich dostarczanych nam informacji. Musimy więc ponadto posiadać metodę sprawdzania, czy dostarczane nam informacje są właściwe i czy możemy na nich polegać, skoro uza­leżniamy od nich nasze decyzje.

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!

OCENA INFORMACJI

Związana z podejmowaniem decyzji w nowocze­snym przemyśle potrzeba zbierania i oceny infor­macji pochodzących od licznych jednostek ma trzy zasadnicze źródła. Przede wszystkim wynika ona z technologicznych wymogów nowoczesnego prze­mysłu. Nie chodzi o to, że wymogi te są zawsze nadmiernie skomplikowane; śmiało możemy sobie wyobrazić, że jakiś człowiek, nawet średnio utalen­towany, byłby w stanie uzyskać wiedzę dotyczącą różnych gałęzi metalurgii i chemii, mechaniki, zao­patrzenia, kierowania produkcją, kontroli jakości, problemów pracy, wykańczania produktów i towa­roznawstwa, których znajomość potrzebna jest przy produkcji nowoczesnego samochodu. Ale nie ma żadnej pewności, że znajdzie się takiego człowieka, a dotrzymanie kroku postępowi wiedzy zawartej w tych wszystkich dziedzinach nauki, techniki i sztuki byłoby zadaniem zbyt czasochłonnym na­wet dla geniusza.

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!